Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

Veelgestelde vragen

Veel enthousiasme, maar ook veel vragen

De toekenning van de Regio Deal zorgt voor veel enthousiasme, maar roept ook veel vragen op. Ook voor ons zijn sommige zaken dus nog onderwerp van gesprek. In de loop van het werk zal steeds meer duidelijk worden en dat zullen we dan ook communiceren (met een nieuwsbrief en regelmatige updates op de website.Hieronder zetten wij enkele belangrijke vragen en antwoorden – die op dit moment spelen – op een rij.

A: De komende maanden zullen Rijk en Regio samenwerken aan het verder uitwerken van de overeenkomst. In de tussentijd willen wij graag horen welke ideeën of initiatieven er leven in NHN. Deze voorstellen kunt u bij ons toetsen door ze via deze website in te dienen.

A: Nee, de voorstellen die u tot 1 november 2024 indient helpen ons om een goed beeld te krijgen van de verschillende initiatieven. Wij kunnen op basis hiervan ook al kijken of initiatieven bijvoorbeeld kunnen worden gekoppeld of versterkt. Het helpt ons om straks iedereen beter te helpen.

A: Wij zijn van mening dat we gezamenlijk moeten werken aan een versterking van de brede welvaart. Dat betekent dat we geen administratief vinkjes bureau zijn, maar met initiatiefnemers willen kijken welke projecten en initiatieven een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor Noord-Holland Noord. Wij zullen dus actief die versterking en samenwerkingen najagen.

A: Er is nog geen deadline, momenteel zijn we aan het inventariseren. De initiatieven komen op een groslijst. Vanaf oktober gaan we deze koppelen en beoordelen. Dit doen we allemaal stap voor stap, samen met de departementen. 

A: De Regio Deal treedt pas in werking na 1 november 2024. Formeel kunt u dus ook pas na die datum een aanvraag voor een project indienen. Maar wij hechten veel waarde aan goede projectvoorstellen en willen ook graag weten welke ideeën voor initiatieven er leven in NHN. Dus wij bieden de ruimte om nu al projecten of initiatieven bij ons te toetsen. Dat kan het beste via deze website.

A: De voorwaarde is 50% inbreng vanuit overheid, onderwijs en ondernemers. Dit is nodig om aanspraak te maken op de andere helft vanuit de Regio Deal. 

A: Dat helpt wel mee. Aan de andere kant snappen we dat afstemming niet altijd mogelijk is. Belangrijkste is dat we dit in gezamenlijkheid doen. Organiseer draagvlak bij alle afgevaardigden. Daarmee begint het.

A: Voor nu maakt dat niet zoveel uit. Sowieso zijn termen als ambtelijk of bestuurlijk in dit verband niet heel erg relevant, omdat de Regio Deal een samenwerking is tussen overheid, onderwijs en ondernemers.

A: Het project wordt (in ieder geval tot 1 november 2024) op een groslijst gezet, zodat wij goed zicht hebben op de verschillende initiatieven in NHN. Op basis van de ingediende voorstellen willen wij met de initiatiefnemers in gesprek gaan om voorstellen te verbeteren, te koppelen of te integreren in andere initiatieven. De wijze waarop we dit gaan doen is nog onderwerp van gesprek.

A: Vanuit het programmabureau hebben we een eerste toetsingsrichtlijn opgesteld. Deze biedt een kader om projecten op hoofdlijnen te kunnen beoordelen, zonder dat we een beperking willen opleggen op maatwerkoplossingen. De toetsingsrichtlijn moet nog nader worden gewogen en is nog niet beschikbaar om te delen.

A: Ja, een globaal format kunt u vinden op deze website. Dit is het format dat al eerder ter beschikking is gesteld en deze kan ieder geval de komende periode gebruikt worden voor eerste ideeën. Daarna zal er op een andere manier omgegaan worden met projectvoorstellen.
Q:     Waar kan ik andere initiatieven vinden?

A: Daar denken we nog over na, maar de kans is reëel dat wij de initiatieven beknopt zullen publiceren op deze website.

A: De Regio Deal gaat inderdaad uit van een cofinanciering van minimaal 50%. Echter die eis geldt voor het programma als geheel. Per project streven we overigens wel naar hetzelfde percentage cofinanciering.

A: Dat werken we nu nog uit. Het is al wel duidelijk dat wij in tranches bijdragen zullen toekennen aan passende projecten. Het is nog niet duidelijk hoeveel tranches dat zijn en hoe wij u hierover gaan benaderen.

A: Wij zullen met regelmaat nieuwsbrieven verzenden (en publiceren op de website). Daarnaast willen wij ergens in de komende maanden nog 1 of meerdere roadshows organiseren (in lijn met de roadshows van februari). Wij schuiven daarnaast graag aan bij bijeenkomsten die betrekking hebben op regionale ontwikkelingen en kijken actief hoe we dat willen invullen.

A: Wij hechten veel waarde aan een goed contact met alle partijen die bijdragen en meewerken aan de Regio Deal. Er is in het kernteam gekozen voor een vertegenwoordiging vanuit de drie sub regio’s. Ook in het DB (van het kernteam) is dat op eenzelfde manier doorgezet. Wij leggen over onze keuzes verantwoording af aan hen. Wij zijn ons zeer bewust van de belangrijke rol die gemeenteraden hebben en zullen hen dan ook zeker meenemen in de ontwikkelingen van de Regio Deal. Wanneer en hoe (want we streven wel naar een efficiënte wijze) is nog onderwerp van gesprek.

Het project
is ingediend