Vestigingsklimaat

Een goed vestigingsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. NHN draagt hieraan bij door in te zetten op onder andere gebiedsontwikkeling, herstructurering en innovatiebevordering. NHN acteert op de volgende terreinen:

Clustervorming

Het Ontwikkelingsbedrijf stimuleert de vorming van clusters op terreinen waarop Noord-Holland Noord zich kan onderscheiden, zoals food & agri, energie, leisure of maritiem en offshore bedrijvigheid. Clusters maken kennisdeling en innovatie veel gemakkelijker en kennisinstituten, zoals ECN, NIOZ of Hogeschool InHolland, kunnen daar een sterke impuls aan geven. Een goed voorbeeld van zo een bedrijvencluster is Seed Valley. Opgericht in 2008 door ONHN, en inmiddels een zelfstandig functionerende organisatie die de belangen behartigt van de deelnemende zaadbedrijven.

Coördinatie bedrijventerreinen

Noord-Holland Noord heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de regionale samenwerking rond bedrijventerreinen. Het regionaal belang staat voorop in plaats van gemeentelijk belang, en vraag en aanbod wordt centraal gecoördineerd. Voor de ondernemer biedt dit veel voordelen. Niet alleen is er één loket waar men terecht kan, maar er wordt op regionaal niveau gekeken wat de beste locatie voor de ondernemer is in plaats van alleen op lokaal niveau. NHN ondersteunt de drie subregio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar bij de planning en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. Niet alleen verbetering van het vestigingsklimaat staat hoog op de agenda, maar ook zorgen dat ondernemers goed de weg kunnen vinden in de regio. NHN heeft in opdracht van de deelregio’s overzichten gerealiseerd van bedrijventerreinen en werkt ook aan een uitbreiding hiervan voor de sectoren Agri en Leisure.

Talent en arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt is een bepalende factor voor het vestigingsklimaat. De concurrentie om goed opgeleid personeel en schaars talent zal de komende jaren alleen maar toenemen tussen de regio’s. Noord-Holland Noord heeft een breed scala aan hoogwaardige opleidingen, maar heeft ook te maken met de aantrekkingskracht van Amsterdam en de Randstad. NHN werkt daarom aan het programma ‘Talent in Holland boven Amsterdam’ om talent en expertise in Noord-Holland Noord te ontwikkelen en te behouden. Op dit thema wordt nauw samengewerkt met het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA-NHN).

Projecten

NHN is betrokken bij regionale projecten die bijdragen aan het vestiging- en ondernemersklimaat. Van herstructurering tot innovatieprojecten en van onderzoek tot uitvoering. Uiteraard doen we dit niet alleen, maar met partners in de regio. Projecten volgen altijd uit een vraag van de ondernemers.

Share This