LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio.

Laatste openstelling van LEADER

Nieuwe aanvragen zijn mogelijk van 6 december 2021 tot en met 10 februari 2022. 

Weten hoe je dit aanpakt? Ga dan naar de de website van LEADER: www.leaderkvnh.nl

Wat is Leader?

Bij LEADER wordt veel waarde gehecht aan samenwerking tussen verschillende partijen in de regio en aan het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het gaat om initiatieven van onderop, waarbij de voorkeur uitgaat naar initiatieven van bewoners. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.

Deelnemers aan het LEADER programma

Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Voor deze regio vormen Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder (alleen het plattelandsgebied) het werkgebied. De projecten moeten uitgevoerd worden in en bijdragen aan het werkingsgebied.

Het thema van LEADER Kop van Noord-Holland

De projecten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moeten ze passen  binnen  de thema’s van de Ontwikkelingsstrategie ‘Kopkracht’ van de Kop van Noord-Holland en Texel. De thema’s zijn:

  • Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen
  • Stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie
  • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur

Daarnaast moeten ze passen in de LEADER-filosofie: bottom-up geïnitieerd en uitgevoerd, in een samenwerkingsverband, met publiek en privaat geld.; dan maken ze de meeste kans op LEADER-subsidie.

Op de website van LEADER vind je de Lokale Ontwikkelingsstrategie waarin de doelstellingen en de thema’s zijn uitgewerkt en de werkwijze bij het doen van een aanvraag.

Lokale Actiegroep

Een brede vertegenwoordiging van het LEADER-gebied Kop van Noord-Holland vormt de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bestaat uit een goede afspiegeling van organisaties, ondernemers en lokale bestuurders uit de regio.  Elk lid neemt deel aan de LAG op persoonlijke titel. De LAG wordt bij haar taken ondersteund door de LEADER-coördinator en het secretariaat. De LAG bepaalt welke ingediende projecten in aanmerking komen voor begeleiding en subsidie. Daarnaast heeft de LAG een belangrijke rol als aanjager en verbinder van initiatieven in de regio. 

Voorbeelden van projecten

Er zijn in de afgelopen jaren rond de twintig projecten tot uitvoering gebracht. Hier vind je meer informatie over deze projecten.

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Het secretariaat en de coördinatie van de LAG zijn ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via LEADER@nhn.nl of bel 072 519 5774.

Persoon op de foto - Ilia

Ilia
Neudecker

Coördinator LEADER Kop van Noord-Holland

Gerelateerd