Huisvesting buitenlandse werknemers

Provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon en Schagen) werken samen om ervoor te zorgen dat er meer locaties komen voor de huisvesting van buitenlandse tijdelijke werknemers. Zo hopen zij sneller een oplossing te vinden voor de huisvestingsproblematiek van deze werknemers die belangrijk zijn voor de economie van dit deel van Noord-Holland.

Over het project

De provincie Noord-Holland is samen met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen een onderzoek gestart naar nieuwe locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland. Buitenlandse werknemers zijn van groot belang voor de economie, maar de Kop heeft onvoldoende goede huisvesting voor hen. Veel buitenlandse werknemers wonen nu op plekken die daarvoor niet geschikt of bestemd zijn. Met soms overlast tot gevolg.

Hard nodig voor de economie

Buitenlandse werknemers zijn hard nodig voor de economie van De Kop. Zij zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en doen laaggeschoold werk tegen een minimumloon in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Fysieke arbeid die de meeste Nederlanders liever niet doen, mede vanwege het lage loon. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten.  

In 2018 werkten in de Kop van Noord-Holland 5.760 buitenlandse werknemers. Als gevolg van de vraag vanuit bedrijven neemt de groep buitenlandse werknemers per jaar met 600 mensen toe. De verwachting is dat deze vraag naar buitenlandse werknemers in de toekomst alleen maar toeneemt. Zelfs ten tijde van recessie, zoals veroorzaakt door een pandemie. 

Groot tekort aan huisvesting

Onderzoek wijst uit dat er een groot tekort is aan goede huisvesting voor buitenlandse werknemers in De Kop. En de komende jaren is voor minimaal 3.000 buitenlandse werknemers extra huisvesting nodig. De gemeenten hebben de nodige inspanningen geleverd, maar dat leidt niet overal tot het gewenste resultaat: voldoende huisvesting. Inwoners en omwonenden maken vaak bezwaar als er een nieuwe huisvestingslocatie in de buurt komt. Het gevolg hiervan is dat buitenlandse medewerkers illegaal worden gehuisvest. Dat is een onwenselijke situatie.

In beeld krijgen

Om illegale huisvesting aan te pakken gaan de gemeenten in regionaal verband handhaven.  Daarnaast moeten alle buitenlandse werknemers worden geregistreerd. Door handhaving en registratie komen alle buitenlandse werknemers in beeld en weten we of er genoeg huisvesting is.

Locatieonderzoek

De provincie heeft een actieve rol gepakt en laat samen met de drie gemeenten onderzoek doen naar huisvestingslocaties. Het gaat om 10-20 geschikte locaties in de Kop voor de huisvesting van 3000 werknemers. Dit zijn vooral locaties aan de randen van steden/dorpen en in de buurt van werkplekken. Grootschalige locaties in de kernen (roepen weerstand op) en locaties midden in het landelijk gebied (ver weg van de voorzieningen) zijn niet geschikt. Bij dit onderzoek worden stakeholders (zoals wijk- en dorpsraden, bedrijven, huisvesters), bewoners en omwonenden actief betrokken. Het onderzoek wordt voorjaar 2021 afgerond.

3 fasen onderzoek

Fase 1 (januari 2021): We bespreken de voorwaarden van de zoeklocaties met vertegenwoordigers van) belanghebbenden, zoals dorps- en wijkraden, bedrijven en huisvesters. Dit gebeurt via online sessies. Dan bespreken we nog geen specifieke locaties.

Fase 2 (februari 2021): Samen met inwoners en andere belanghebbenden zoeken we naar mogelijke huisvestingslocaties. Dit gebeurt o.a. met een online vragenlijst. Adviesbureau Sweco vult de groslijst van locaties nog aan; geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich melden via [email protected]. De groslijst wordt beoordeeld op geschiktheid en wenselijkheid. Dit levert een overzicht op van 10 tot 20 kansrijke locaties.

Fase 3 (maart/april 2021): Deze mogelijke locaties toetsen we vervolgens. Waaraan we toetsen, maken we vooraf bekend.

Daarna besluit de provincie om de locaties ook planologisch mogelijk te maken via een Provinciaal Inpassingsplan (een bestemmingsplan van de provincie) of een projectbesluit (in verband met de Omgevingswet die onder voorbehoud in 2022 in werking treedt)

Samenwerking

In de zoektocht naar geschikte woonlocaties voor buitenlandse werknemers werken provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon en Schagen samen.

De rol van de provincie is die van regisseur. En dat houdt in: actief op zoek te gaan naar locaties en deze ruimtelijk mogelijk te maken. Daarbij komt nog dat de problematiek vaak over gemeentegrenzen heen gaat.

Bureau Sweco voert in opdracht van de provincie het locatieonderzoek uit.  

Cees
Brinkman

Teamleider Vestigingsklimaat

Gerelateerd