Het Openstellingsbesluit Waddenfonds 2016/02 is gepubliceerd. Het besluit heeft betrekking op de tweede openstelling van 2016 van het Waddenfonds (WADDEN).

Deze openstelling loopt van 10 november 2016 tot en met 2 februari 2017 (12.00 uur) en heeft betrekking op aanvragen die worden ingediend voor projecten binnen het thema ‘Duurzame recreatie en toerisme’ in combinatie met elementen van het thema ‘Werelderfgoed, cultuurhistorie en/of landschapsontwikkeling’. De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 3,5 miljoen.

Subsidie kan worden verstrekt voor maatregelen ter verbetering van het toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied, gericht op meer verblijfsuren en bestedingen van toeristen en recreanten, waarbij de beleving en zichtbaarheid van de kernkwaliteiten van het gebied worden versterkt. Daartoe bevatten aanvragen elementen van de themalijn ‘bevorderen van landschapsontwikkeling, de versterking van cultuurhistorisch erfgoed en/of educatie of voorlichting’ van het thema ‘Werelderfgoed, cultuurhistorie & landschapsontwikkeling’. In het bijzonder omvat het project daarom ook:

 • activiteiten ter verbetering van de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het landschap;
 • activiteiten gericht op het herstel van cultuurhistorische bouwwerken of herstel en ontwikkeling van landschapselementen;
 • activiteiten gericht op landschapsontwikkeling en ‐herstel; en/of
 • activiteiten gericht op educatie en voorlichting over (de uniciteit, kwetsbaarheid en internationale betekenis van de natuur- en landschapswaarden van) het waddengebied.

Voor subsidieverstrekking gelden de volgende vereisten:

 • in de financieringsopzet van het project is in ieder geval een private bijdrage opgenomen;
 • het project betreft concrete investeringen. Haalbaarheidsstudies of -onderzoeken zijn uitgesloten;
 • projecten op de Waddeneilanden zijn geheel of gedeeltelijk gericht op duurzame verbetering van het toeristisch-recreatief aanbod in het toeristisch laagseizoen (november tot en met april) in termen van extra toeristen en/of nieuwe doelgroepen;
 • het project bevat ondersteunende elementen uit het thema ‘Werelderfgoed, cultuurhistorie en/of landschapsontwikkeling’;
 • cultuurhistorische bouwwerken dienen monumentaal (als zodanig vermeld op provinciale of gemeentelijke inventarisatielijsten) te zijn. Rijksmonumenten komen niet in aanmerking voor subsidie;
 • als er sprake is van herstel van cultuurhistorische bouwwerken moeten die na afronding een publieksfunctie hebben of voor het publiek toegankelijk zijn;
 • indien als onderdeel van het project landschapselementen worden ontwikkeld of hersteld, dan dienen die onderdeel te zijn van waardevolle landschappelijke patronen of structuren.

Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van de volgende criteria (met per criterium het maximaal aantal toe te kennen punten):

 • de toegevoegde waarde op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in verhouding tot de gevraagde subsidiebijdrage (20 punten);
 • de mate waarin het project een bovenlokaal effect heeft (15 punten);
 • de mate waarin wordt bijgedragen aan behoud/herstel van de kernkwaliteiten van het Waddengebied en/of de versterking van de beleefbaarheid ervan (20 punten);
 • de mate waarin het project aan andere hoofddoelen van het Waddenfonds bijdraagt (10 punten);
 • de kwaliteit van de business case (20 punten);
 • de mate van samenwerking en/of afstemming met één of meerdere relevante partijen (15 punten).

Aanvragen met minder dan 70 punten komen niet voor subsidie in aanmerking.

De subsidie bedraagt niet meer dan 80% van de subsidiabele kosten, behalve als het gaat om activiteiten gericht op instandhouding van landschappelijke en cultuurhistorische elementen en structuren (cultureel erfgoed, zowel bouwwerken en landschapselementen) en activiteiten gericht op infrastructurele voorzieningen. Voor dit type activiteiten bedraagt de subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten. In alle gevallen bedragen de subsidiabele projectkosten minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000.

Share This