Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan aan de slag met gemeenten en ondernemers

Provincie Noord-Holland heeft aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB, uitgevoerd door Schiphol Area Development Company) een tweejarige opdracht verstrekt. Door het beschikbaar stellen van subsidies en ondersteuning wil de provincie samen met ondernemers en gemeenten inzetten op kwalitatief goed beheer en het verduurzamen van zoveel mogelijk bedrijventerreinen.

Noord-Holland telt circa 400 bedrijventerreinen, waar tussen de 25 en 30% van de werkgelegenheid in de provincie is te vinden. Ook liggen er, zowel financieel als maatschappelijk, veel kansen voor de bedrijven om te verduurzamen. De provincie investeert daarom de komende jaren in extra mensen en middelen om de bedrijventerreinen op niveau te houden, te verbeteren en te verduurzamen. Goed beheer en verduurzaming zijn nauw met elkaar verbonden. Zo is een goed georganiseerd beheer op een terrein een randvoorwaarde voor het opstarten van een verduurzamingstraject.

Ondersteuning en subsidie voor kansrijke initiatieven

Het subsidieprogramma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW) wordt al goed gebruikt voor goed georganiseerd beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen, maar het kan nog beter. Daarom zijn NHN en PHB gevraagd om samen met de gemeenten en ondernemers projecten van de grond te trekken en aan te jagen. Denk daarbij aan projecten als de oprichting van parkmanagementorganisaties, bedrijveninvesteringszones (BIZ), maatregelen op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen, afvalscheiding en uitwisseling van reststromen. Kansrijke initiatieven kunnen vervolgens een beroep doen op de subsidieregeling OTW.

Aanpak voor ondersteuning gemeenten en ondernemers

NHN en PHB hebben zowel voor beheer als voor het verduurzamen van terreinen een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten en ondernemers actief ondersteunt om tot resultaten te komen. Op nationaal niveau sluit de aanpak voor verduurzaming aan bij BE+, een nationaal initiatief om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Aanmelding bedrijventerreinen

Verschillende gemeenten en ondernemers hebben zich al aangemeld en zijn al bezig. Door de opdracht van de provincie hebben NHN en PHB mogelijkheden om nog meer gemeenten en ondernemers te adviseren en ondersteunen. Afgelopen maand is Nico Meester vanuit NHN gestart met de inventarisatiefase waarin alle gemeenten en ondernemers-verenigingen in NHN worden bezocht en bevraagd.

Meer informatie: Nico Meester (nmeester@nhn.nl)

Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) op de website van Provincie Noord-Holland.

Share This