Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied (BJVIJS) gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is het bevorderen van de toegankelijkheid van jachthavens en de bruikbaarheid van de daarin gelegen ligplaatsen in het IJsselmeergebied bij een ingevolge het peilbesluit verlaagd waterpeil in de tweede helft van augustus door middel van het verrichten van baggerwerkzaamheden.

 

Het IJsselmeergebied omvat het open water van het IJsselmeer, het Markermeer/IJmeer, de Randmeren en de aangrenzende kustlandschappen. Voor de looptijd van de regeling (1 oktober 2020 tot en met 30 september 2025) is een budget van € 7 miljoen beschikbaar.

In aanmerking voor subsidie komen de beheerders van jachthavens en/of vaargeulen (het vaarwater dat als toegangsgeul dient voor een jachthaven). Beheerders kunnen gemeenten, provincies, waterschappen, andere rechtspersonen en andere ondernemingen zijn.

De regeling is van toepassing op jachthavens en vaargeulen tot jachthavens in het IJsselmeergebied buiten de primaire waterkering of buiten een andere kering met een vergelijkbare functie mits de desbetreffende waterstand direct beïnvloedbaar is vanuit het IJsselmeer of het Markermeer.

Subsidiabel is een deel van de kosten van baggerwerkzaamheden die ten hoogste nodig zijn voor de toegankelijkheid voor pleziervaartuigen van een jachthaven of een vaargeul tot een jachthaven in het toepassingsgebied, bij een ingevolge van het peilbesluit verlaagd waterpeil. Voor subsidie komen baggerwerkzaamheden in aanmerking uitgevoerd in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 augustus 2025.

De subsidie wordt verstrekt als vast bedrag per m2 gebaggerde waterbodem waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jachthavens en vaargeulen. De vaste vergoeding bedraagt per m2 gebaggerde waterbodem: € 1,33 (voor jachthavens) en € 0,83 (voor vaargeulen).

Aanvragen kunnen tot en met 30 september 2025 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag moet binnen zes maanden na oplevering van de baggerwerkzaamheden worden ingediend. Voor aanvragen voor baggerwerkzaamheden die zijn opgeleverd voor 1 oktober 2020 geldt echter dat deze kunnen worden ingediend tot en met 1 april 2021. De verdeling van het beschikbare budget vindt plaats op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Share This