Op 17 maart 2016 heeft de SKBN-kennistafel Monitoring plaats gevonden bij Ontwikkelingsbedrijf NHN te Alkmaar. Regionale samenwerking is de basis voor brede monitoring van de bedrijventerreinen. Als uitvoeringsorganisatie van de provincie en gemeenten verzorgt het Ontwikkelingsbedrijf NHN sinds 2009 de monitoring van de uitgifte van bedrijfskavels. Sinds die tijd is de visie op bedrijventerreinen sterk gewijzigd. Waar de nadruk van het beleid in 2009 nog vooral om de hoeveelheid nieuwe hectares aanbod van bedrijventerreinen ging, staan nu de ondernemers op de bedrijventerreinen centraal. Het zijn immers de bedrijven die investeren en die voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid zorgen. Vanuit dit perspectief hebben de gemeenten in de deelregio West-Friesland in 2013 opdracht aan Ontwikkelingsbedrijf NHN gegeven om een monitor te ontwikkelen waarmee de economische betekenis en dynamiek op bestaande bedrijventerreinen gemeten kan worden. Vertegenwoordigers van Ontwikkelingsbedrijf Utrecht (OMU), de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)  en de Schiphol Area Development Company (SADC) waren verheugd door de resultaten van de monitor en zijn geïnteresseerd in deze aanpak voor hun eigen regio.

In de bedrijventerreinenmonitor is alle informatie over bedrijventerreinen in de regio, gevestigde bedrijven en werkgelegenheid, maar ook het aanbod en leegstand van bedrijfsonroerend goed, beschikbare kavels en recente transacties beschikbaar. Door koppeling van de databestanden van het Kadaster, LISA, BAG, NVM en ONHN is deze informatie nu integraal beschikbaar. De gegevens worden in verschillende lagen gepresenteerd in een mapviewer. Achterliggende data zijn overzichtelijk gepresenteerd in tabellen en diagrammen. Door het koppelen van verschillende bewerkte databestanden geeft de monitor inzicht in de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. De gemeenten en de provincie hebben toegang tot het systeem door middel van een inlognaam en wachtwoord.

De bedrijventerreinenmonitor kan door verschillende doelgroepen voor uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Voor overheden verschaft de bedrijventerreinenmonitor de benodigde actuele informatie op basis waarvan ruimtelijk-economisch beleid gemaakt kan worden. Tegelijkertijd is het een instrument voor beleidsverantwoording. Beleidseffecten zijn terug te zien in concrete cijfers, waarmee toetsing aan de beleidsdoelstellingen mogelijk is. De effectiviteit van herstructurering is bijvoorbeeld te bepalen aan de hand van de werkgelegenheidsgroei, een daling van het aanbod en leegstand en een stijging van de vraag- en transactieprijzen.

De output uit de monitor is ook bruikbaar voor andere besluiten, zoals de toepassing van de Ladder Duurzame Verstedelijking ten behoeve van bestemmingsplannen. Doel is om via een zo goed mogelijk ruimtelijk-economisch beleid het vestigingsklimaat voor ondernemers te optimaliseren.

Een deel van de informatie uit de bedrijventerreinenmonitor wordt openbaar voor ondernemers en potentiële nieuwe vestigers. Het betreft in ieder geval kavelinformatie, lijst met gevestigde bedrijven en aanbod van bouwkavels. Deze informatie is reeds beschikbaar via digitale bedrijvenlokketten die zijn ontwikkeld voor de deelregio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar. De bestaande bedrijvenloketten zullen worden geïntegreerd in de bedrijventerreinenmonitor, waarmee er één geïntegreerd systeem voor de ondernemers en beleidsmakers ontstaat. Daarbij wordt er naar gestreefd om ook real time het aanbod van bedrijfsonroerendgoed inzichtelijk te maken. Eind april is het geïntegreerde systeem beschikbaar voor heel Noord-Holland Noord.

Share This