Gedeputeerde Landbouw van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “ Landbouw is misschien wel onze meest innovatieve sector. Met de kennis uit Noord-Holland kunnen we mondiale uitdagingen als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei helpen oplossen.” Om agrarische ondernemers te ondersteunen bij het toepassen en ontwikkelen van nieuwe landbouwtechnieken is bijna vijf miljoen euro subsidie beschikbaar in Noord-Holland.

In Noord-Holland wordt veel geïnvesteerd in nieuwe landbouwtechnieken. Duurzaam moderniseren is zowel voor de toekomstbestendigheid van het bedrijf als voor ons landschap en milieu van belang. De provincie stelt daarom als voorwaarde voor het verstrekken van subsidie dat de investering bijdraagt aan de verbetering van ons milieu, aan klimaatbestendigheid, aan volks- en diergezondheid, aan landschappelijke kwaliteit of aan biodiversiteit.

Denk daarbij aan vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en mest, gesloten systemen voor zoetwatergebruik, energiebesparing of het tegengaan van bodemdaling in onze veenweidelandschappen.

De subsidie is zowel bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe technieken als voor het breed toepassen van die nieuwe technieken.

Naast een belangrijke innovatieve economische sector is landbouw in Noord-Holland een zeer beeldbepalende sector. Maar liefst 61% van het Noord-Hollandse grondoppervlak heeft een agrarische bestemming.

Plattelandsontwikkeling in Noord-Holland

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid. Het bestaat uit verschillende deelregelingen. Per provincie wordt bepaald waar de subsidie het best aan besteed kan worden en op welke manier.

De provincie Noord-Holland stelt de helft van de subsidie beschikbaar, die door de Europese Unie wordt verdubbeld.  Er wordt 40% van de projectkosten gesubsidieerd. Met de bijdrage van de ondernemers zelf wordt zo in totaal bijna € 12 miljoen euro geïnvesteerd in de toekomst van de Noord-Hollandse landbouw.

De regelingen zijn op 28 november 2016 opengesteld. Tot en met 28 februari 2017 kan subsidie worden aangevraagd. Meer informatie op de website www.noord-holland.nl/loket/subsidies.

Share This