Op zaterdag 1 april en zondag 2 april vindt de 40e editie plaats van Kom in de Kas. In Heerhugowaard gaan de deuren open bij diverse telers om te laten zien hoe leuk en innovatief de agrarische sector is. In Noord-Holland Noord doen dit jaar bedrijven rond Heerhugowaard, Heemskerk en Assendelft mee. Zaterdag zijn van 10 tot 16 uur in Heerhugowaard de bedrijven Tesselaar Freesia: klik hier voor het GreenPortret, Blankendaal Bloemdecoratie, Co Snoek, Kwekerij A. Bakker & Zn, TGK Groenprojecten, Gootjes Allplant, Tuingoedkoop.nl en H.M. Tesselaar geopend en in Heemserk De Wit Nerine, Kwekerij Sap, H.G.J. Verduin, Fa. Gebr. Pletting en Floricultura. In Assendelft zijn Corn Bak, De Delf, Veld & Dorpzicht, White Ranch, Boekel, Pels en Pluimveevereniging, De Negen Morgen, Rutte en Bax zowel zaterdag als zondag van 11 tot 16 uur open. Klik hier voor de regiofolder Heerhugowaard. Bloei­en­de wit­te, gele, paar­se en roze alst­roe­me­ri­a’s ste­ken hier en daar in de kas uit bo­ven de exem­pla­ren die nog in de knop zit­ten. Om de sten­gels han­gen elas­tiek­jes, zo­dat de pluk­kers we­ten dat ze deze bloe­men moe­ten la­ten staan. ,,Dan kun­nen we de be­zoe­kers ook wat bloei­en­de bloe­men la­ten zien za­ter­dag”, ver­klaart Mel­vin Tes­se­laar, mede-ei­ge­naar van bloe­men­kwe­ke­rij H.M. Tes­se­laar in Heer­hugo­waard.

Het is een echt fa­mi­lie­be­drijf; Mel­vin Tes­se­laar, zijn broer en zus en een com­pag­non na­men het en­ke­le ja­ren ge­le­den over van zijn ou­ders, die er in 1977 mee be­gon­nen. In to­taal te­len ze hier 35 mil­joen alst­roe­me­ri­a’s per jaar. Acht vracht­wa­gens mel­den zich da­ge­lijks bij het be­drijf in het Heer­hugo­waard­se Al­ton­ge­bied om bak­ken vol alst­roe­me­ri­a’s op te ha­len en naar drie vei­lin­gen te trans­por­te­ren: in Aals­meer, Naald­wijk en Duits­land. Daar­naast is er nog een ver­e­de­lings­be­drijf waar snij- en po­talst­roe­me­ri­a’s, dui­zend­schoon en be­go­ni­a’s wor­den op­ge­kweekt.

Bo­ven­dien gaat het be­drijf na an­der­half jaar tes­ten op ver­schil­len­de hoog­ten nu een ei­gen stuk grond in Ke­nia aan­ko­pen om er een alst­roe­me­riak­we­ke­rij te be­gin­nen. Mel­vin Tes­se­laar: ,,Er zijn aan­van­ke­lijk heel veel ro­zen­kwe­ke­rij­en naar Ke­nia ge­gaan en nu komt er ook vraag naar an­de­re ge­was­sen. Ze wil­len bij­voor­beeld ook alst­roe­me­ri­a­boe­ket­ten van­uit Ke­nia naar West-Eu­ro­pa bren­gen.’’

Ke­nia gaat za­ter­dag aan de be­zoe­kers voor­bij, ze kun­nen wel een kijk­je ne­men in het kas­sen­com­plex van 40 hec­ta­re in Heer­hugo­waard. ,,Het is heel leuk om te la­ten zien wat voor be­drijf er ach­ter de bloe­men schuil­gaat, om het ver­haal van zaad­je tot snij­bloem te ver­tel­len”, ver­telt Tes­se­laar. ,,Men­sen zijn vaak ver­baasd dat er zo veel werk zit aan één bos­je bloe­men.’’

Zelf is hij ver­ant­woor­de­lijk voor de af­de­lin­gen ver­e­de­ling en plan­ten op­kwe­ken. Het is voor­al in­te­res­sant om ras­sen te ont­wik­ke­len die het goed doen in Co­lom­bia. ,,Van de 550 hec­ta­re alst­roe­me­ri­a’s we­reld­wijd, zit de helft in Co­lom­bi­a”, licht Tes­se­laar toe. An­de­re trend is de ver­tak­te alst­roe­me­ria: deze va­ri­ant heeft de bloe­men niet in de top, maar ver­deeld over de bloem­tak. ,,Die doet het goed in de veld­boe­ket­ten die nu zo po­pu­lair zijn.’’

Een wandeling door de kas­sen voert be­hal­ve langs de bloe­men on­der meer langs de vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seer­de op­pot­lijn en de ma­chi­ne­ka­mer van de warm­te­kracht­kop­pe­ling waar een gas­mo­tor zorgt voor de ver­war­ming van de kas, voor elek­tri­ci­teit en CO2.

In één van de kassen vindt sinds een jaar een ex­pe­ri­ment plaats met dif­fuus glas. Tes­se­laar geeft een klei­ne de­mon­stra­tie met be­hulp van een la­ser. Hij laat het rode licht van de la­ser eerst door een stuk­je tra­di­ti­o­neel hel­der glas schij­nen. Op ta­fel ver­schijnt een hel­der rood punt­je. ,,Zon­licht valt door dit glas ook zo op de bla­de­ren van de bloe­men, die daar­door heel lo­kaal ver­warmd wor­den.’’ Hij pakt een stuk­je dif­fuus glas. ,,Kijk, dit glas ver­spreidt het licht, waar­door het meer de­len van de plant be­reikt. En wat je niet zou ver­wach­ten: dit glas is zo be­werkt dat het tien pro­cent meer licht door­laat dan hel­der glas.”

Door : NHD 29-03-2017 Marjolein Eijkman

Share This