De gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben een convenant gesloten met als doel tot een beter evenwicht in vraag en aanbod op de bedrijventerreinenmarkt te komen. Op 8 juli 2016 hebben de gemeenten en provincie het convenant ondertekend.

Naar aanleiding van onderzoek naar de levensvatbaarheid van verschillende in ontwikkeling zijnde, en nog te ontwikkelen, (geplande) bedrijventerreinen komt de regio nu tot een regionale strategie. Deze strategie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN en vastgelegd in het Regionaal Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland.

De afspraken in het convenant dragen bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Noord-Holland Noord en geven zowel de overheid als de markt een helder kader, waarbinnen de economie zich optimaal kan door ontwikkelen.

Een aanscherping van eerdere regionale afspraken was noodzakelijk. De meest recente behoefteraming, in 2013 uitgevoerd in opdracht van de provincie door Buck Consultants, was de aanleiding om de afspraken uit het regionale bedrijventerreinenprogramma Kop van Noord-Holland uit 2012 nog eens kritisch tegen het licht te houden. De behoefteraming leverde verontrustende cijfers op. In het zogenoemde rapport Buck is voor de Kop van Noord-Holland geraamd dat de autonome vraag tot 2030 op circa 50 hectare uitkomt. Het aanbod zou zonder ingrijpen kunnen oplopen richting 200 ha.

Dit gegeven is aanleiding geweest om de regionale afspraken aan te scherpen. Adviesbureau Stec Groep heeft de regio ondersteund bij het ontwikkelen van een strategie die het beste kan worden gevolgd om het overaanbod terug te dringen en optimaal in de verwachte marktvraag te kunnen voorzien. De marktbehoefte en marktpotentie van de locaties stonden hierbij centraal. In de strategie is veel aandacht besteed aan de wensen van het bedrijfsleven omtrent locatie en kwaliteit.

Share This